Wprowadzenie. Narodziny chaosu

Inżynieria chaosu to nadal relatywnie nowa dyscyplina w ramach wytwarzania oprogramowania. W tym wprowadzeniu przedstawiamy jej historię, od skromnych początków po dzień dzisiejszy — gdy wszystkie główne branże wdrażają takie praktyki w tej lub innej formie. W ciągu ostatnich trzech lat pytanie dotyczące tej kwestii zmieniło się z: „Czy powinniśmy zajmować się inżynierią chaosu?” na „Jaki jest najlepszy sposób, by zacząć zajmować się inżynierią chaosu?”.

Historia naszej wciąż jeszcze powstającej dziedziny wyjaśnia, jak przeszliśmy od pierwszego pytania zadanego powyżej do drugiego. Nie chcemy jedynie opowiedzieć o datach i ruchach, by zdać sprawozdanie. Chcemy opowiedzieć, jak powstawała ta dyscyplina, żebyś zrozumiał, ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.