Rozdział 19. Inżynieria chaosu w bazach danych

Liu Tang i Hao Weng

Dlaczego potrzebujemy inżynierii chaosu?

Od kiedy Netflix upublicznił w 2011 r. Chaos Monkey (https://github.com/Netflix/chaosmonkey), koncepcja ta zyskiwała na popularności. Jeśli chcesz zbudować system rozproszony, pozwolenie aplikacji Chaos Monkey na odrobinę szaleństwa w Twoim klastrze może pomóc Ci zbudować bardziej odporny na awarie, solidny i niezawodny system1.

TiDB (https://github.com/pingcap/tidb) to wolnoźródłowa, rozproszona baza danych Hybrid Transactional/Analytical Processing (HTAP)2, stworzona głównie przez PingCAP. Przechowuje ona to, co uważamy za najcenniejszy dla każdego użytkownika baz danych zasób — same dane. Jednym z podstawowych i najważniejszych wymagań ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.