Rozdział 3. Przegląd zasad

W początkach inżynierii chaosu w Netflixie nie było do końca jasne, czym ta dyscyplina jest. Przewijało się wiele sloganów, takich jak „wyrywanie kabli”, „psucie wszystkiego”, „testowanie na produkcji”, mnożyły się błędne koncepcje wzmacniania trwałości usług, ale przykładów rzeczywistych narzędzi było bardzo niewiele. Zespół Chaosu powołano po to, by stworzył mającą znaczenie dyscyplinę, taką, która proaktywnie poprawia odporność dzięki właściwym narzędziom. Spędziliśmy całe miesiące, studiując inżynierię odporności i inne kierunki, by sprecyzować definicję i dać wzór tego, jak inni mogą uczestniczyć w inżynierii chaosu. Definicję tę opublikowano online (https://principlesofchaos.org/) jako swego rodzaju manifest, ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.