Rozdział 2. Zarządzanie poziomem jakości usług

Jednym z pierwszych kroków potrzebnych do udanego zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia usługi jest zrozumienie stawianych jej oczekiwań. W tym rozdziale definiujemy, czym jest zarządzanie poziomem jakości usług, i omawiamy aspekty tego zagadnienia. Dalej opisujemy, jak zdefiniować oczekiwania wobec usługi oraz jak monitorować ją i generować informacje, aby mieć pewność, że te oczekiwania są spełnione. W rozdziale w ramach objaśnień rozwijamy solidny zestaw wymogów dotyczących poziomu jakości usług.

Dlaczego potrzebne są cele z zakresu poziomu jakości usług?

Dla projektowanych i budowanych usług trzeba opracować zestaw wymagań dotyczących charakterystyki ich działania. Często określa się go mianem ...

Get Inżynieria niezawodnych baz danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.