1.5. Uruchomienie aplikacji iOS w urządzeniu iOS

Problem

Przygotowałeś projekt iOS w Xcode i teraz chcesz go uruchomić w urządzeniu iOS, aby przekonać się, jak działa.

Rozwiązanie

Po prostu podłącz urządzenie iOS do komputera za pomocą przewodu USB dostarczanego wraz z tym urządzeniem. Następnie wykonaj kroki przedstawione w „1.4. Uruchomienie aplikacji iOS w symulatorze”, aby upewnić się, że wybrałeś odpowiedni projekt w Xcode. W rozwijanym menu Scheme, zamiast wybrać symulator (jak w „1.4. Uruchomienie aplikacji iOS w symulatorze”), wskaż urządzenie, a następnie przejdź do menu Product i wybierz opcję Run.

Analiza

Każda wersja Xcode obsługuje pewną serię wersji platformy iOS. Mówiąc obsługuje, mam na myśli sytuację, w której najnowsza wersja Xcode ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.