O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.11. Implementacja pętli while

Problem

Chcesz, aby pewny fragment kodu był wykonywany nieustannie, aż do chwili spełnienia określonego warunku.

Rozwiązanie

Użyj pętli while i zdefiniuj warunek powodujący zakończenie jej działania. Poniżej przedstawiam format pętli while.

while (warunek)
{
   // Kod pętli.
}

Podpowiedź

Pętla while będzie wykonywana dopóty, dopóki warunkowi nie zostanie przypisana wartość zero, nil lub NULL.

Analiza

Pętlę while można nazwać „siostrą” pętli for omówionej w „1.10. Implementacja pętli za pomocą polecenia for”. Pobiera jedynie warunek, który powinien być spełniony, aby działanie pętli było kontynuowane. Jeżeli warunek jest spełniony, działanie pętli będzie kontynuowane. Przykładowo tego rodzaju pętlę można zaimplementować, aby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required