O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.16. Dodawanie właściwości do klasy

Problem

Chcesz dodać właściwości do klasy, aby w celu uzyskania dostępu do ich wartości wykorzystać zalety zapisu z użyciem kropki zamiast stosowania metod klasy.

Rozwiązanie

Zdefiniuj właściwości w klasie, używając do tego słowa kluczowego @property.

Analiza

To wszystko, co zostanie zaadresowane za pomocą zapisu z użyciem kropki, jest właściwością. Wspomniana właściwość to skrót do metody. Co to oznacza? Cóż, spójrz na poniższy przykład.

NSObject *myObject = [[NSObject alloc] init];
myObject.accessibilityHint = @"Pewien ciąg tekstowy";

Jak widzisz, zaalokowaliśmy i zainicjalizowaliśmy obiekt typu NSObject, a następnie wykorzystaliśmy zapis z użyciem kropki w celu uzyskania dostępu do właściwości o nazwie accessibilityHint ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required