1.18. Rzutowanie i technologia Automatic Reference Counting

Problem

Chcesz dowiedzieć się, jak używać możliwości rzutowania w technologii Automatic Reference Counting, aby uniknąć wycieków pamięci podczas pracy z obiektami Core Foundation w kodzie Objective-C.

Rozwiązanie

Użyj specyfikatorów rzutowania __bridge, __bridge_transfer i __bridge_retained.

Analiza

Rzutowanie to proces wskazania jednej wartości typu A innej wartości typu B. Jeśli przykładowo masz obiekt ciągu tekstowego Core Foundation typu CFStringRef i chciałbyś go umieścić w ciągu tekstowym Objective-C typu NSString, możesz bardzo łatwo doprowadzić do powstania błędu.

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions { CFStringRef ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.