O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.12. Wyświetlenie wielu kontrolerów widoku za pomocą UITabBarController

Problem

Użytkownikom aplikacji chcesz umożliwić łatwe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi sekcjami.

Rozwiązanie

Użyj klasy UITabBarController.

Analiza

Jeżeli wykorzystujesz funkcję alarmu oferowaną przez iPhone, na pewno spotkałeś się z paskiem kart. Spójrz ponownie na Rysunek 2-34. Na dole ekranu zobaczysz ikony opisane jako Word Clock, Alarm, Stopwatch i Timer. Cały czarny pasek widoczny na dole ekranu jest paskiem kart, a wymienione wcześniej ikony to jego elementy (karty).

Pasek kart jest rodzajem pojemnika kontrolera. Innymi słowy, tworzymy egzemplarze UITabBarController, a następnie dodajemy je do okna aplikacji. Dla każdej karty na pasku kart dodajemy kontroler nawigacyjny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required