O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.19. Wczytywanie stron internetowych za pomocą UIWebView

Problem

W aplikacji iOS chcesz dynamicznie wczytać stronę internetową.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIWebView.

Analiza

Widok sieciowy (WebView) jest używany przez przeglądarkę internetową Safari w systemie iOS do wczytywania treści sieciowych. Za pomocą klasy UIWebView w tworzonej aplikacji iOS możesz wykorzystać możliwości oferowane przez Safari. Musisz tylko umieścić widok sieciowy w interfejsie użytkownika oraz użyć jednej z metod odpowiedzialnych za wczytanie treści. Oto one.

loadData:MIMEType:textEncodingName:baseURL:

Metoda wczytuje egzemplarz NSData do widoku sieciowego.

loadHTMLString:baseURL:

Metoda wczytuje egzemplarz NSString do widoku sieciowego. Ciąg tekstowy powinien być poprawnym kodem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required