3.3. Wypełnianie widoku tabeli danymi

Problem

Widok tabeli chciałbyś wypełnić danymi.

Rozwiązanie

Upewnij się, że obiekt jest zgodny z protokołem UITableViewDataSource, a następnie przypisz taki obiekt do właściwości dataSource widoku tabeli.

Analiza

Utwórz obiekt zgodny z protokołem UITableViewDataSource i przypisz ten obiekt egzemplarzowi widoku tabeli. Następnie, odpowiadając na wiadomości źródła danych, dostarczysz widokowi tabeli wymagane informacje. W omawianym przykładzie najpierw zmodyfikujemy plik nagłówkowy kontrolera widoku, w którym zostanie utworzony widok tabeli.

#import <UIKit/UIKit.h> @interface Populating_a_Table_View_with_DataViewController : UIViewController <UITableViewDataSource> @property (nonatomic, strong) UITableView *myTableView; ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.