5.15. Tworzenie licznika czasu

Problem

Chcesz wielokrotnie wykonywać określone zadanie po upływie określonego czasu. Przykładowo podczas działania aplikacji chcesz co sekundę uaktualniać widok na ekranie.

Rozwiązanie

Użyj licznika czasu.

- (void)paint:(NSTimer *)paramTimer
{
   /* Kod odpowiedzialny za rysowanie. */ NSLog(@"Rysowanie"); } - (void)startPainting { self.paintingTimer = [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:1.0 target:self selector:@selector(paint:) userInfo:nil repeats:YES]; } - (void)stopPainting { if (self.paintingTimer != nil) { [self.paintingTimer invalidate]; } } - (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application { [self stopPainting]; } - (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application { [self startPainting]; ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.