6.4. Wyświetlanie pinezek na mapie

Problem

Na mapie chcesz zaznaczyć pewne konkretne położenie i pokazać je użytkownikowi.

Rozwiązanie

Użyj wbudowanej funkcji opisywania mapy, wykonując w tym celu przedstawione poniżej kroki.

  1. Utwórz nową klasę i nadaj jej nazwę MyAnnotation.

  2. Upewnij się, że klasa jest zgodna z protokołem MKAnnotation.

  3. W nowej klasie utwórz właściwość o nazwie coordinate typu CLLocationCoordinate2D. Ta właściwość powinna być tylko do odczytu (readonly), ponieważ tak jest zdefiniowana w protokole MKAnnotation.

  4. Opcjonalnie możesz jeszcze zdefiniować dwie właściwości o nazwach title i subtitle typu NSString, które będą przechowywały informacje o tytule i podtytule dla opisu na mapie. Obydwie właściwości również powinny być tylko do odczytu ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.