11.8. Edycja pliku filmu w urządzeniu iOS

Problem

Użytkownikom aplikacji chcesz umożliwić edycję filmów bezpośrednio w samej aplikacji.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIVideoEditorController. W omawianym przykładzie wykorzystamy tę klasę wraz z klasą UIImagePickerController. Na początek użytkownik powinien wybrać film z biblioteki. Następnie aplikacja wyświetli egzemplarz kontrolera edytora wideo i pozwoli użytkownikowi na edycję wybranego pliku.

Analiza

Klasa UIVideoEditorController w iOS SDK pozwala programistom na wyświetlanie użytkownikom aplikacji interfejsu edytora wideo. Twoim zadaniem jest przekazanie klasie adresu URL pliku przeznaczonego do edycji oraz wyświetlenie kontrolera edytora wideo jako widoku modalnego. Widoku tego kontrolera nie powinieneś ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.