14.10. Wyświetlanie kontrolera widoku wydarzenia umożliwiającego edycję właściwości wydarzenia

Problem

Z poziomu własnej aplikacji chcesz umożliwić użytkownikom edycję (wstawianie, usuwanie i modyfikowanie) wydarzeń w bazie danych aplikacji Kalendarz przy użyciu wbudowanych w iOS SDK kontrolerów widoku.

Rozwiązanie

Utwórz obiekt typu EKEventEditViewController i wyświetl go w kontrolerze nawigacyjnym za pomocą metody egzemplarza o nazwie presentModalViewController:animated: klasy UINavigationController.

Analiza

Egzemplarz klasy EKEventEditViewController pozwala na przedstawienie kontrolera widoku wydarzenia umożliwiającego użytkownikowi edycję wydarzenia. W zależności od sposobu konfiguracji, ten nowy kontroler widoku pozwoli użytkownikowi na edycję ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.