15.0. Wprowadzenie

Bez wątpienia spotkałeś się z aplikacjami dla iPhone’a i iPada zawierającymi piękne efekty graficzne. Prawdopodobnie widziałeś także imponujące animacje w grach oraz innych aplikacjach. Dzięki połączeniu możliwości systemu iOS i struktur programistycznych Cocoa można w stosunkowo prosty sposób utworzyć zadziwiające efekty graficzne i animacje. Jakość wspomnianej grafiki i animacji przynajmniej w pewnym stopniu zależy od wyczucia estetycznego programisty i jego talentu artystycznego. W tym rozdziale przekonasz się, jak wiele na wspomnianym polu można osiągnąć, mając nawet skromne umiejętności programistyczne.

Obędziemy się tutaj bez koncepcyjnego wprowadzenia, zamiast którego przedstawię idee, takie jak przestrzeń kolorów, transformacja ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.