15.4. Wyświetlanie obrazów

Problem

Na ekranie urządzenia iOS chcesz wyświetlić obraz.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIImage w celu wczytania obrazu, a następnie wyświetl go w kontekście graficznym za pomocą metody drawInRect:.

Analiza

Struktura UIKit znacznie ułatwia programistom wyświetlanie obrazów. Cała operacja sprowadza się do wczytania obrazu do egzemplarza typu UIImage. Klasa UIImage dostarcza wiele różnych metod pozwalających na wczytywanie obrazów. Poniżej wymieniam kilka najważniejszych w systemie iOS.

imageNamed: (metoda klasy)

Metoda wczytuje obraz (i buforuje go, jeśli może zostać poprawnie wczytany). Parametrem tej metody jest nazwa obrazu znajdującego się w aplikacji, np. Tekstura drzewa.png.

imageWithData: (metoda klasy)

Metoda wczytuje obraz ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.