15.5. Rysowanie linii

Problem

Chcesz mieć możliwość narysowania linii w kontekście graficznym.

Rozwiązanie

Pobierz uchwyt do kontekstu graficznego, a następnie użyj funkcji CGContextMoveToPoint() i CGContextAddLineToPoint() w celu narysowania linii.

Analiza

Kiedy mówimy o rysowaniu kształtów w systemie iOS lub OS X, pośrednio mówimy o ścieżkach. Możesz w tym miejscu zapytać, czym jest ścieżka? Ścieżka składa się z jednej lub większej liczby serii punktów narysowanych na ekranie. To ogromna różnica pomiędzy ścieżkami i liniami. Ścieżka może zawierać wiele linii, ale linia nie może zawierać wielu ścieżek. Potraktuj więc ścieżkę jako serię punktów — to bardzo proste.

Linie muszą być narysowane za pomocą ścieżek. Podajesz punkty początkowy i końcowy, a ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.