15.9. Rysowanie gradientów

Problem

W kontekście graficznym chcesz przy użyciu różnych kolorów narysować gradient.

Rozwiązanie

Użyj funkcji CGGradientCreateWithColor().

Analiza

Po poznaniu kolorów w „15.3. Tworzenie, konfigurowanie i używanie koloru” wiedzę tę możemy wykorzystać do rysowania prostych prostokątów oraz wyświetlania kolorowego tekstu.

Core Graphics pozwala też programistom na tworzenie dwóch rodzajów gradientów: osiowych i promienistych. (W tej książce przedstawię jedynie gradient osiowy.) Gradient osiowy to taki, który rozpoczyna się w pewnym punkcie, w określonym kolorze i kończy się w innym punkcie oraz w innym kolorze. (Wprawdzie może rozpoczynać się i kończyć w tym samym kolorze, ale wówczas ma niewiele wspólnego z gradientem). Osiowy ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.