15.13. Animacja i przesuwanie widoków

Problem

Chcesz animować zmianę położenia widoku.

Rozwiązanie

Użyj metod animacji klasy UIView podczas zmiany położenia widoku.

Analiza

Istnieje wiele sposobów tworzenia animacji w systemie iOS: odpowiednie procedury są dostarczane nie tylko na niskim poziomie, ale również na wysokim. Najwyższy poziom, na którym mamy możliwość użycia animacji, to UIKit — takie rozwiązanie omówię w tym rozdziale. UIKit dostarcza pewne niskiego poziomu funkcje Core Animation w postaci naprawdę łatwego w użyciu API.

Punktem początkowym podczas tworzenia animacji w UIKit jest wywołanie metody klasy o nazwie beginAnimations:context: klasy UIView[6]. Pierwszym parametrem jest opcjonalna nazwa animacji, natomiast drugi to opcjonalny kontekst, ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.