O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

W jaki sposób jest zorganizowana książka?

Omówiłem w niej struktury i klasy dostępne na platformach iOS 3, iOS 4 i iOS 5. W niektórych rozwiązaniach przedstawiam kod działający jedynie na platformie iOS 4 lub nowszej. W takich przypadkach zamieszczam dodatkową informację o konieczności użycia iOS SDK w wersji 4. lub nowszej, aby była możliwa kompilacja przykładowego fragmentu kodu.

Poniżej pokrótce opisałem zagadnienia, które zostały omówione w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 1.

Objaśnione tu zostały struktury klas w języku Objective-C oraz sposoby inicjalizacji obiektów. W tym rozdziale przedstawiam również właściwości, delegaty oraz zarządzanie pamięcią w Objective-C. Jeśli nawet masz już doświadczenie w programowaniu z użyciem języka Objective-C, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required