09. Proces projektowania usług i zarządzanie nim

Zrozumienie i planowanie adaptacyjnych i iteracyjnych czynności projektowania usług oraz zarządzanie całym procesem

Komentują eksperci:

Giovanni Ruello

Simon Clatworthy

Francesca Terzi

Jamin Hegeman

Christof Zürn

Julia Jonas

Kathrin Möslein

9.1. Zrozumieć proces projektowania usług: przyspieszony przegląd

9.2. Planowanie pod kątem procesu projektowania usług

9.2.1. Wytyczne: cel, zakres i kontekst

9.2.2. Badania przygotowawcze

9.2.3. Zespół projektowy i interesariusze

9.2.4. Struktura: projekt, iteracje i czynności

9.2.5. Wielotorowość

9.2.6. Fazy projektu i kamienie milowe

9.2.7. Efekty i wyniki

9.2.8. Dokumentacja

9.2.9. Budżetowanie

9.2.10. Sposoby myślenia, zasady i styl

9.3. Zarządzanie procesem ...

Get Jak projektować usługi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.