ROZDZIAŁ 1.

Troska o jakość kodu

Z troski rodzi się odwaga.

— Lao Tzu

Nie potrzeba Sherlocka Holmesa do stwierdzenia, że dobrzy programiści piszą dobry kod. Natomiast źli programiści tego nie robią. Zamiast tego tworzą niezgrabne potworki, które reszta z nas musi naprawiać. Chcesz pisać dobry kod, prawda? Z pewnością chcesz być dobrym programistą.

Dobry kod nie powstaje z niczego. Nie powstaje przez przypadek dzięki szczęśliwej koniunkcji planet. Aby otrzymać dobry kod, trzeba nad nim popracować — i to ciężko. Ponadto dobry kod otrzymasz tylko wtedy, jeśli naprawdę Ci na tym zależy.

KI image Aby pisać dobry kod, musi Ci na tym zależeć. Żeby stać się ...

Get Jak sta? si? lepszym programist?. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.