ROZDZIAŁ 25.

Programiści sterowani testami

Logika umożliwi ci przejście z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zabierze cię wszędzie.

— Albert Einstein

Po latach ciężkiej pracy w fabryce oprogramowania i wielu godzinach zdobywania gorzkich doświadczeń tworzenie aplikacji staje się naszą drugą naturą. Po opanowaniu składni używanego języka programowania, zrozumieniu zagadnień z zakresu projektowania programów i nauczeniu się odróżniania dobrego kodu od złego w naturalny sposób zaczynamy podejmować właściwe decyzje i nie wymaga to od nas odczuwalnego wysiłku. Codzienne zadania związane z pisaniem kodu i projekty małych fragmentów kodu potrafimy wykonywać instynktownie. Palce niemal automatycznie używają poprawnej składni.

Bezmyślne „strzały z biodra” ...

Get Jak sta? si? lepszym programist?. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.