ROZDZIAŁ 26.

Zagustuj w wyzwaniach

Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

— Winston Churchill

Wykonujemy pracę opartą na wiedzy. Wykorzystujemy nasze umiejętności i znajomość technologii do robienia dobrych rzeczy lub naprawiania niedziałających rozwiązań. To sprawia nam przyjemność. Po to żyjemy. Uwielbiamy budować coś nowego, rozwiązywać problemy, pracować nad nowymi technologiami, a także łączyć ze sobą elementy interesujących układanek.

Tacy właśnie jesteśmy. Uwielbiamy wyzwania.

Zaangażowany i aktywny programista nieustannie poszukuje nowych, ekscytujących wyzwań.

Przyjrzyj się sobie. Czy aktywnie szukasz nowych wyzwań w swoim programistycznym życiu? Czy starasz się rozwiązać nowe problemy ...

Get Jak sta? si? lepszym programist?. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.