O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Java 8. Leksykon kieszonkowy

Book Description

Ta publikacja należy do popularnej serii "Leksykon kieszonkowy" i możesz mieć ją zawsze przy sobie. W środku znajdziesz konwencje nazw oraz podstawowe elementy języka. W kolejnych rozdziałach zdobędziesz wiedzę na temat typów prostych oraz programowania zorientowanego obiektowo. Ponadto zawarto tu przystępne omówienie wyrażeń lambda, współbieżności oraz zasad dostępu do plików i sieci. Java posiada rozbudowany mechanizm obsługi sytuacji wyjątkowych, który również został omówiony w tym podręczniku. Książka ta jest obowiązkową pozycją na półce każdego programisty języka Javy -- jeśli chce on mieć zawsze pod ręką wiarygodne źródło informacji na temat tego języka.

Table of Contents

 1. Java 8. Leksykon kieszonkowy
 2. Dedykacja
 3. Wprowadzenie
  1. Struktura książki
  2. Konwencje zastosowane w książce
  3. Autorzy
  4. Podziękowania
 4. I. Język
  1. 1. Konwencje nazw
   1. Nazwy klas
   2. Nazwy interfejsów
   3. Nazwy metod
   4. Nazwy egzemplarzy i zmiennych statycznych
   5. Nazwy parametrów i zmiennych lokalnych
   6. Nazwy parametrów typów ogólnych
   7. Nazwy stałych
   8. Nazwy typów wyliczeniowych
   9. Nazwy pakietów
   10. Nazwy adnotacji
   11. Nazwy akronimów
  2. 2. Elementy leksykalne
   1. Unicode i ASCII
    1. Drukowane znaki ASCII
    2. Niedrukowane znaki ASCII
   2. Komentarze
   3. Słowa kluczowe
   4. Identyfikatory
   5. Separatory
   6. Operatory
   7. Literały
    1. Literały boolowskie
    2. Literały znakowe
    3. Literały w postaci liczb całkowitych
    4. Literały w postaci liczb zmiennoprzecinkowych
    5. Literały w postaci ciągów tekstowych
    6. Literały null
   8. Sekwencje sterujące
   9. Symbole walut w Unicode
  3. 3. Typy proste
   1. Typy podstawowe
   2. Literały dla typów podstawowych
   3. Encje zmiennoprzecinkowe
    1. Operacje obejmujące encje specjalne
   4. Promocja liczbowa dla typów podstawowych
    1. Jednoargumentowa promocja liczbowa
    2. Dwuargumentowa promocja liczbowa
    3. Specjalne przypadki operatorów warunkowych
   5. Klasy opakowujące
   6. Automatyczne pakowanie i rozpakowywanie
    1. Automatyczne pakowanie
    2. Rozpakowywanie
  4. 4. Typy odnośnikowe
   1. Porównanie typów odnośnikowych i podstawowych
   2. Wartości domyślne
    1. Obiekty zmiennych egzemplarza i lokalnych
    2. Tablice
   3. Konwersja typów odnośnikowych
    1. Konwersje rozszerzające
    2. Konwersja zawężająca
   4. Konwersja między typami podstawowymi i odnośnikowymi
   5. Przekazanie typu odnośnikowego metodzie
   6. Porównywanie typów odnośnikowych
    1. Użycie operatorów równości
    2. Użycie metody equals()
    3. Porównywanie ciągów tekstowych
    4. Porównywanie wyliczeń
   7. Kopiowanie typów odnośnikowych
    1. Kopiowanie odniesienia do obiektu
    2. Klonowanie obiektów
     1. Klonowanie płytkie i głębokie
   8. Alokacja pamięci i usuwanie nieużytków w przypadku typów odnośnikowych
  5. 5. Programowanie zorientowane obiektowo
   1. Klasy i obiekty
    1. Składnia klasy
    2. Utworzenie egzemplarza klasy (obiektu)
    3. Metody i dane składowe
    4. Uzyskanie dostępu do metod i danych składowych w obiekcie
    5. Przeciążanie
    6. Nadpisywanie
    7. Konstruktory
    8. Superklasy i podklasy
    9. Słowo kluczowe this
   2. Zmiennej długości lista argumentów
   3. Klasy i metody abstrakcyjne
    1. Klasy abstrakcyjne
    2. Metody abstrakcyjne
   4. Statyczne dane składowe, metody, stałe i inicjalizatory
    1. Statyczne dane składowe
    2. Metody statyczne
    3. Stałe statyczne
    4. Inicjalizator statyczny
   5. Interfejsy
   6. Wyliczenia
   7. Typy adnotacji
    1. Wbudowane adnotacje
    2. Adnotacje zdefiniowane przez programistę
   8. Interfejsy funkcjonalne
  6. 6. Polecenia i bloki
   1. Polecenie w postaci wyrażenia
   2. Polecenie puste
   3. Blok
   4. Polecenia warunkowe
    1. Konstrukcja if
    2. Konstrukcja if-else
    3. Konstrukcja if-else-if
    4. Polecenie switch
   5. Polecenia iteracji
    1. Pętla for
    2. Usprawniona pętla for
    3. Pętla while
    4. Pętla do-while
   6. Transfer kontroli
    1. Polecenie break
    2. Polecenie continue
    3. Polecenie return
   7. Polecenie synchronized
   8. Polecenie assert
   9. Polecenia obsługi wyjątków
  7. 7. Obsługa wyjątków
   1. Hierarchia wyjątku
   2. Sprawdzane i niesprawdzane wyjątki oraz błędy
    1. Sprawdzane wyjątki
    2. Niesprawdzane wyjątki
    3. Błędy
   3. Najczęstsze sprawdzane i niesprawdzane wyjątki oraz błędy
    1. Najczęściej występujące sprawdzane wyjątki
    2. Najczęściej występujące niesprawdzane wyjątki
    3. Najczęściej występujące błędy
   4. Słowa kluczowe związane z obsługą wyjątków
    1. Słowo kluczowe throw
    2. Słowa kluczowe try, catch i finally
    3. Konstrukcja try-catch
    4. Konstrukcja try-finally
    5. Konstrukcja try-catch-finally
    6. Konstrukcja try wraz z zasobami
    7. Wieloargumentowy blok catch
   5. Proces obsługi wyjątków
   6. Zdefiniowanie własnej klasy wyjątku
   7. Wyświetlanie informacji o wyjątku
    1. Metoda getMessage()
    2. Metoda toString()
    3. Metoda printStackTrace()
  8. 8. Modyfikatory w Javie
   1. Modyfikatory dostępu
   2. Inne modyfikatory (niedotyczące dostępu)
 5. II. Platforma
  1. 9. Java SE
   1. Najczęściej używane biblioteki API Javy SE
    1. Biblioteki języka i narzędziowe
    2. Biblioteki bazowe
    3. Biblioteki integracji
    4. Różne biblioteki interfejsu użytkownika
    5. Biblioteki JavaFX dla interfejsu użytkownika
    6. Biblioteki RMI i CORBA
    7. Biblioteki związane z bezpieczeństwem
    8. Biblioteki XML
  2. 10. Podstawy programowania
   1. JRE
   2. JDK
   3. Struktura programu w Javie
   4. Narzędzia wiersza poleceń
    1. Kompilator Javy
    2. Interpreter Javy
    3. Archiwizacja programu Javy
    4. Uruchomienie pliku JAR
    5. Narzędzie Javy do generowania dokumentacji
   5. Classpath
  3. 11. Zarządzanie pamięcią
   1. Rodzaje mechanizmów usuwania nieużytków
    1. Mechanizm Serial
    2. Mechanizm Parallel
    3. Mechanizm Parallel Compacting
    4. Mechanizm CMS
    5. Mechanizm G1
   2. Narzędzia przeznaczone do zarządzania pamięcią
   3. Opcje w wierszu poleceń
   4. Zmiana wielkości stosu wirtualnej maszyny Javy
   5. Przestrzeń Metaspace
   6. Współpraca z mechanizmem GC
    1. Wyraźne wywołanie mechanizmu GC
    2. Metoda finalize()
  4. 12. Podstawowe wejście i wyjście
   1. Standardowe strumienie in, out i err
   2. Hierarchia klas dla podstawowego wejścia i wyjścia
   3. Odczyt i zapis pliku
    1. Odczyt znaków z pliku
    2. Odczyt danych binarnych z pliku
    3. Zapis znaków w pliku
    4. Zapis danych binarnych w pliku
   4. Odczyt i zapis gniazda
    1. Odczyt znaków z gniazda
    2. Odczyt danych binarnych z gniazda
    3. Zapis znaków do gniazda
    4. Zapis danych binarnych do gniazda
   5. Serializacja
    1. Serializacja obiektu
    2. Deserializacja obiektu
   6. Tworzenie archiwum ZIP i rozpakowywanie plików
    1. Kompresja i dekompresja plików GZIP
  5. 13. Nowe API wejścia-wyjścia (NIO.2)
   1. Interfejs Path
   2. Klasa Files
   3. Funkcje dodatkowe
  6. 14. Współbieżność
   1. Tworzenie wątków
    1. Rozszerzenie klasy Thread
    2. Implementacja interfejsu Runnable
   2. Stany wątku
   3. Priorytety wątku
   4. Najczęściej używane metody dotyczące wątków
   5. Synchronizacja
   6. Narzędzia współbieżności
    1. Wykonawcy
    2. Współbieżne kolekcje
    3. Synchronizatory
    4. Narzędzia odmierzania czasu
  7. 15. Framework Collections
   1. Interfejs Collection
   2. Implementacje
   3. Metody frameworka Collection
   4. Algorytmy klasy Collections
   5. Efektywność algorytmu
   6. Interfejs funkcjonalny Comparator
  8. 16. Framework Generics
   1. Klasy i interfejsy frameworka Generics
   2. Konstruktory wykorzystujące framework Generics
   3. Zasada zastępowania
   4. Parametry typu, znaki wieloznaczne i granice
   5. Zasada get i put
   6. Specjalizacja typów generycznych
   7. Metody frameworka Generics w niezmodyfikowanych typach
  9. 17. API skryptowe Javy
   1. Języki skryptowe
   2. Implementacje silnika skryptów
    1. Osadzanie skryptów w Javie
    2. Wywoływanie metod języka skryptowego
    3. Uzyskanie dostępu i kontrola zasobów Javy z poziomu skryptów
   3. Konfiguracja języków skryptowych i silników
    1. Konfiguracja języka skryptowego
    2. Konfiguracja silnika skryptowego
    3. Weryfikacja silnika skryptowego
  10. 18. API daty i godziny
   1. Wsteczna zgodność
   2. Kalendarze regionalne
   3. Kalendarz ISO
    1. Interfejs maszynowy
    2. Okresy i momenty
    3. JDBC i mapowanie XSD
    4. Formatowanie
  11. 19. Wyrażenia lambda
   1. Podstawy wyrażeń lambda
    1. Składnia i przykład wyrażenia lambda
    2. Referencje do metody i konstruktora
   2. Interfejsy funkcjonalne specjalnego przeznaczenia
   3. Interfejsy funkcjonalne ogólnego przeznaczenia
   4. Zasoby dotyczące wyrażeń lambda
    1. Samouczki
    2. Zasoby przygotowane przez społeczność
 6. III. Dodatki
  1. A. API Fluent
  2. B. Narzędzia firm trzecich
   1. Opracowywanie, CM i narzędzia testowania
   2. Biblioteki
   3. Środowiska IDE
   4. Platformy aplikacji sieciowych
   5. Języki skryptowe zgodne ze specyfikacją JSR 223
  3. C. Podstawy UML
   1. Diagram klas
    1. Nazwa
    2. Atrybuty
    3. Operacje
    4. Widoczność
   2. Diagram obiektu
   3. Graficzne przedstawienie ikony
    1. Klasy, klasy abstrakcyjne i interfejsy
    2. Uwagi
    3. Pakiety
   4. Łączniki
   5. Wskaźniki ilości
   6. Nazwy ról
   7. Relacje klas
    1. Asocjacja
    2. Asocjacja bezpośrednia
    3. Kompozycja
    4. Agregacja
    5. Powiązanie tymczasowe
    6. Generalizacje
    7. Realizacje
   8. Diagram sekwencji
    1. Uczestnik (1)
    2. Komunikat „znaleziony” (2)
    3. Komunikat synchroniczny (3)
    4. Komunikat zwrotny (4)
    5. Komunikat asynchroniczny (5)
    6. Komunikat wewnętrzny (6)
    7. Linia życia (7)
    8. Belki aktywacji (8)
 7. Indeks
 8. Copyright