O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Polecenia i bloki

Polecenie to pojedyncza instrukcja realizująca pewne zadanie podczas jej wykonania przez interpreter Javy:

GigSim simulator = new GigSim("Zagrajmy na gitarze!");

Do poleceń Javy zaliczamy między innymi: wyrażenie, instrukcję pustą, blok, konstrukcję warunkową, iterację, transfer kontroli, obsługę wyjątków, zmienną, asercję i polecenia synchronizowane.

Słowa zarezerwowane używane w poleceniach to: if, else, switch, case, while, do, for, break, continue, return, synchronized, throw, try, catch, finally i assert.

Polecenie w postaci wyrażenia

Polecenie w postaci wyrażenia to takie, które zmienia stan programu, czyli wyrażenie Javy zakończone średnikiem. Wyrażenie obejmuje przypisania, inkrementację prefiksową i postfiksową, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required