Rozdział 11. Zarządzanie pamięcią

Java oferuje automatyczne zarządzanie pamięcią za pomocą tak zwanego mechanizmu usuwania nieużytków (ang. garbage collection, GC). Podstawowe zadania mechanizmu to alokacja pamięci, obsługa wskazanych obiektów w pamięci oraz odzyskiwanie pamięci z obiektów, do których nie istnieją już żadne odniesienia.

Rodzaje mechanizmów usuwania nieużytków

Począwszy od wydania J2SE 5.0, wirtualna maszyna Javy przeprowadza automatyczne dostrajanie konfiguracji. Ten proces obejmuje również przeprowadzaną podczas uruchamiania aplikacji próbę dopasowania najlepszych ustawień dla mechanizmu usuwania nieużytków na podstawie informacji platformy, a także nieustanne dostrajanie mechanizmu GC.

Wprawdzie ustawienia początkowe mechanizmu ...

Get Java 8. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.