O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Współbieżność

Wątki w Javie pozwalają na znacznie efektywniejsze użycie wielu procesorów lub wielu rdzeni w pojedynczym procesorze. W przypadku pojedynczego procesora wątki zapewniają możliwość równoległego wykonywania operacji, na przykład wejścia-wyjścia i przetwarzania.

Programowanie wielowątkowe w Javie jest obsługiwane dzięki funkcjom oferowanym przez klasę Thread i interfejs Runnable.

Tworzenie wątków

Wątki mogą być tworzone na dwa sposoby: przez rozszerzenie klasy java.lang.Thread lub przez implementację interfejsu java.lang.Runnable.

Rozszerzenie klasy Thread

Rozszerzenie klasy Thread i nadpisanie metody run() powoduje utworzenie klasy obsługującej wątki. Uruchomienie nowego wątku jest bardzo łatwym zadaniem:

class Comet extends ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required