O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Framework Generics

Framework Generics, wprowadzony w Javie SE 5.0 i uaktualniony w wydaniach Java SE 7 i 8, zapewnia obsługę parametryzacji typów.

Zaletą stosowania typów generycznych jest znaczne zmniejszenie ilości kodu, który trzeba utworzyć podczas opracowywania biblioteki. Kolejną zaletą jest możliwość eliminacji rzutowania w wielu przypadkach.

Klasy frameworka Collections, klasa Class oraz inne biblioteki Javy zostały uaktualnione i przystosowane do użycia typów generycznych.

W książce Java Generics and Collections (http://shop.oreilly.com/product/9780596527754.do) napisanej przez Maurice’a Naftalina i Philipa Wadlera (O’Reilly, 2006) znajdziesz szczegółowe omówienie frameworka Generics.

Klasy i interfejsy frameworka Generics

Klasy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required