Rozdział 19. Wyrażenia lambda

Wyrażenia lambda (λE), nazywane również domknięciami, przedstawiają metody anonimowe. Obsługiwane przez Project Lambda (http://openjdk.java.net/projects/lambda/), pozwalają na tworzenie i używanie klas z pojedynczymi metodami. Wspomniane metody charakteryzują się podstawową składnią pozbawioną modyfikatorów, typu wartości zwrotnej oraz opcjonalnych parametrów. Specyfikacja wyrażeń lambda jest zawarta w JSR 335; została podzielona na siedem części: interfejsy funkcjonalne, wyrażenia lambda, referencje do metod i konstruktorów, wyrażenia nazywane poly expressions, typy i obliczenia, ustalanie typu i metody domyślne. W tym rozdziale koncentrujemy się na dwóch pierwszych częściach.

Podstawy wyrażeń lambda

Wyrażenie lambda ...

Get Java 8. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.