Komponenty złożone

Framework JSF definiuje komponent złożony jako taki, który składa się z co najmniej jednego komponentu JSF opisanego w pliku znaczników faceletów. Odpowiedni plik .xhtml należy umieścić w bibliotece zasobów. Takie rozwiązanie umożliwia tworzenie komponentów wielokrotnego użytku na podstawie dowolnego fragmentu strony.

Definiowanie komponentu kompozytowego polega na definiowaniu strony, natomiast stosowanie tego komponentu sprowadza się do stosowania strony. Strona definiująca komponent zawiera metadane (parametry) opisane w znaczniku <cc:interface> oraz właściwą implementację w znaczniku <cc:implementation>, gdzie cc jest przedrostkiem dla przestrzeni nazw http://java.sun.com/jsf/composite/. Wymagania ...

Get Java EE 6. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.