Obiekty nasłuchujące zdarzeń

Obiekty nasłuchujące zdarzeń udostępniają zdarzenia wywołań zwrotnych związane z cyklem życia obiektów ServletContext, HttpSession i ServletRequest. Obiekty nasłuchujące mają postać klas implementujących interfejs, który obsługuje powiadomienia o zdarzeniach zmiany stanu obiektów ServletContext, HttpSession i ServletRequest. Każda taka klasa musi być oznaczona adnotacją @WebListener, odpowiednio zadeklarowana w deskryptorze wdrożenia web.xml lub zarejestrowana za pośrednictwem jednej z metod ServletContext.addListener. Typowym przykładem takich obiektów nasłuchujących jest scenariusz, w którym dodatkowy serwlet jest rejestrowany programowo (bez konieczności konfiguracji przez programistę) ...

Get Java EE 6. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.