Obiekty nasłuchujące zdarzeń

Obiekty nasłuchujące zdarzeń udostępniają zdarzenia wywołań zwrotnych związane z cyklem życia obiektów ServletContext, HttpSession i ServletRequest. Obiekty nasłuchujące mają postać klas implementujących interfejs, który obsługuje powiadomienia o zdarzeniach zmiany stanu obiektów ServletContext, HttpSession i ServletRequest. Każda taka klasa musi być oznaczona adnotacją @WebListener, odpowiednio zadeklarowana w deskryptorze wdrożenia web.xml lub zarejestrowana za pośrednictwem jednej z metod ServletContext.addListener. Typowym przykładem takich obiektów nasłuchujących jest scenariusz, w którym dodatkowy serwlet jest rejestrowany programowo (bez konieczności konfiguracji przez programistę) lub w którym połączenie z ...

Get Java EE 6. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.