Transakcje

Komponent może stosować programowe transakcje, czyli transakcje obsługiwane na poziomie kodu tego komponentu. Transakcje tego typu określa się mianem transakcji zarządzanych przez komponent (ang. bean-managed transaction). Alternatywnym rozwiązaniem jest użycie transakcji deklaratywnych, które są automatycznie zarządzane przez kontener i jako takie są nazywane transakcjami zarządzanymi przez kontener (ang. container-managed transaction). Właśnie transakcje zarządzane przez kontener są domyślnym rozwiązaniem. Adnotacja @TransactionManagement służy do deklarowania, czy dany komponent sesyjny lub komponent sterowany komunikatami używa transakcji zarządzanej przez sam komponent, czy transakcji zarządzanej przez ...

Get Java EE 6. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.