O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Cechy i właściwości SAX

Niniejszy dodatek opisuje standardowe cechy i właściwości API SAX 2.0. Mimo że oprogramowanie różnych producentów może udostępniać dodatkowe właściwości i cechy specyficzne dla danego producenta, prezentowana tutaj lista zawiera tylko rdzenne funkcje, które powinny być obsługiwane przez wszystkie analizatory składni zgodne z SAX.

Podpowiedź

Ściślej mówiąc, funkcjonalność ta jest opisywana na podstawie SAX 2.0.2, wydanie 3. Jednak każdy parser SAX 2.x powinien te właściwości i cechy obsługiwać, a przynajmniej rozpoznawać i powodować wyjątek SAXNotSupportedException.

Cechy podstawowe

Poniżej zostały wymienione podstawowe cechy obsługiwane przez implementacje interfejsu XMLReader SAX 2.0. Można je ustawiać za pomocą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required