O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Zawężanie

Rzadko się zdarza, aby utworzonego dokumentu XML nikt nigdy nie modyfikował lub nie próbował interpretować jego znaczenia. Wielokrotnie ktoś (lub coś) będzie próbować odgadnąć znaczenie użytych znaczników, jakiego typu dane mogą one zawierać oraz jaka jest struktura dokumentu. Właśnie tutaj do gry wchodzą modele zawężania XML. Model zawężania definiuje strukturę dokumentu i, do pewnego stopnia, rodzaj danych, których można w obrębie tej struktury używać.

W rzeczywistości, jeżeli XML zostanie użyty do reprezentacji danych, to nie można oddzielić dokumentu (często zwanego instancją) od jego modelu zawężania (schematu). Dokument taki zawiera dane, a schemat nadaje im odpowiednią formę. Jeden nie może istnieć bez drugiego — przynajmniej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required