O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. SAX

Cała filozofia XML opiera się na zarządzaniu danymi, co z kolei oznacza, że programowanie związane z tym językiem powinno koncentrować się na uzyskiwaniu do nich dostępu. Podstawową funkcją API, o których będzie mowa w kilku najbliższych rozdziałach, jest tzw. analiza składniowa (ang. parsing). W niniejszym rozdziale opisuję sposób analizowania dokumentu, kładąc szczególny nacisk na zdarzenia zachodzące podczas tego procesu. Są one ważne, ponieważ stanowią punkty, w których można wstawiać kod specyficzny dla aplikacji oraz manipulować danymi.

Rozdział ten poświęcony został jednemu z dwóch najważniejszych API XML Javy SAX — Simple API for XML — (http://www.saxproject.org). SAX umożliwia wstawianie wspomnianego kodu, specyficznego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required