O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. JAXP

Dzięki SAX i DOM można rozwiązać prawie wszystkie możliwe problemy z XML. API te umożliwiają ładowanie, odczyt oraz zapis dokumentów, a na dodatek można to wszystko zrobić bez konieczności stosowania kodu zależnego od jakiegoś konkretnego producenta. Jednakże język Java został stworzony przez firmę Sun (szkoda, że nie jest otwarty), która dla zasady dostarcza API do wszystkiego, co uzna za powszechnie używane — wydaje mi się, że stoi za tym filozofia zakładająca, że programista używający Javy powinien używać jak najwięcej narzędzi dostarczanych przez Sun.

W myśl tej strategii Sun udostępnia API JAXP służące do pracy z XML. To początkowo niewielkie API, zajmujące się tylko analizą składniową dokumentu, przekształciło się z czasem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required