O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Prezentacyjny XML

Do tej pory XML traktowaliśmy jako technologię niskiego poziomu — użytkownik końcowy nie wie, czy użyte zostały zwykłe pliki właściwości, czy też pliki właściwości XML omawiane w Rozdział 9. Ponadto aplikacje współdzielące omawiane do tej pory dokumenty są z reguły serwerami przetwarzającymi dane. W ostatnim rozdziale przedstawiłem przykłady, w których XML był używany w kontekście klient-serwer: źródła RSS i Atom są dostarczane bezpośrednio do klientów — w tych przypadkach do agregatorów RSS i Atom (oczywiście, istnieją też serwerowe agregatory RSS, takie jak NewsGator — http://www.newsgator.com — czy My Yahoo! — http://my.yahoo.com). Ale jest to dość ograniczony przypadek, zawężony do specyficznej leksyki RSS i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required