O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.5. Dostosowywanie skryptów kompilacji za pomocą właściwości

W świecie wytwarzania oprogramowania często mówi się o zasadzie DRY (od ang. Don’t Repeat Yourself). Ta ogólna reguła ma na celu uczynienie naszego kodu bardziej czytelnym i łatwiejszym w konserwacji przez unikanie powielania tych samych danych. Na przykład w aplikacjach Javy najważniejsze wartości wykorzystywane w wielu miejscach lub wymagające łatwego modyfikowania są składowane w formie stałych lub parametrów w ramach pliku konfiguracyjnego. Takie rozwiązanie ułatwia czytanie kodu ze zrozumieniem i przynajmniej w jakimś stopniu eliminuje utrudnienia związane z jego konserwacją.

W Ancie można osiągnąć dokładnie to samo za pomocą znacznika <property>, który pozwala nam deklarować wartości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required