O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.11. Stosowanie zależności narzędzia Maven w Ancie wraz z zadaniami Mavena

Jedną z najważniejszych cech Mavena (patrz Rozdział 2.) jest wykorzystywanie centralnego repozytorium do składowania zależności i identyfikowania bibliotek niezbędnych do funkcjonowania aplikacji. Narzędzie Maven 2 dodatkowo obsługuje zależności przechodnie, czyli bardzo przydatny mechanizm umożliwiający nam ograniczenie do minimum liczby zależności wymagających zadeklarowania.

Kiedy pakujemy i wdrażamy naszą aplikację, musimy dołączyć nie tylko biblioteki wymagane do jej prawidłowego działania, ale też biblioteki dodatkowe potrzebne tym bibliotekom. Oznacza to, że jeśli nasza aplikacja wykorzystuje na przykład framework Hibernate, będzie potrzebowała wszystkich bibliotek ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required