2.4. Kompilacje deklaratywne i model obiektu projektu Mavena

Wprowadzenie do deklaratywnego zarządzania kompilacją

Zanim omówimy techniki tworzenia i realizacji projektów z wykorzystaniem narzędzia Maven, musimy wprowadzić kilka podstawowych zagadnień. Najważniejszym zagadnieniem jest model obiektów projektu Mavena (ang. Maven Project Object ModelPOM), który zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części tego rozdziału. Przyjrzymy się też nie mniej ważnym, podstawowym zasadom wytwarzania projektów z użyciem Mavena, a także wielu kluczowym elementom funkcjonalności tego narzędzia. Jak wielu nowych użytkowników Mavena, którzy wcześniej korzystali z narzędzia Ant, zastanowimy się, czym model zastosowany w Mavenie różni się od rozwiązań zaimplementowanych ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.