O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.4. Kompilacje deklaratywne i model obiektu projektu Mavena

Wprowadzenie do deklaratywnego zarządzania kompilacją

Zanim omówimy techniki tworzenia i realizacji projektów z wykorzystaniem narzędzia Maven, musimy wprowadzić kilka podstawowych zagadnień. Najważniejszym zagadnieniem jest model obiektów projektu Mavena (ang. Maven Project Object ModelPOM), który zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części tego rozdziału. Przyjrzymy się też nie mniej ważnym, podstawowym zasadom wytwarzania projektów z użyciem Mavena, a także wielu kluczowym elementom funkcjonalności tego narzędzia. Jak wielu nowych użytkowników Mavena, którzy wcześniej korzystali z narzędzia Ant, zastanowimy się, czym model zastosowany w Mavenie różni się od rozwiązań zaimplementowanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required