O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.13. Testowanie kodu

Testy jednostkowe są ważną częścią każdej współczesnej metodyki wytwarzania oprogramowania — mają też ogromne znaczenie w cyklu życia projektów Mavena. Maven domyślnie odrzuca możliwość pakowania i wdrażania aplikacji, dopóki wszystkie testy jednostkowe nie zakończą się sukcesem. Maven współpracuje zarówno z frameworkiem JUnit 3.x oraz JUnit 4 (patrz „10.9. Stosowanie frameworku JUnit 4 w projektach Mavena 2”), jak i frameworkiem TestNG (patrz Rozdział 11.), pod warunkiem że odpowiednie testy jednostkowe znajdują się w strukturze katalogów src/test.

Do uruchamiania testów za pośrednictwem Mavena służy polecenie mvn test:

$ mvn test [INFO] Scanning for projects... . . . [INFO] [surefire:test] [INFO] Surefire report directory: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required