2.13. Testowanie kodu

Testy jednostkowe są ważną częścią każdej współczesnej metodyki wytwarzania oprogramowania — mają też ogromne znaczenie w cyklu życia projektów Mavena. Maven domyślnie odrzuca możliwość pakowania i wdrażania aplikacji, dopóki wszystkie testy jednostkowe nie zakończą się sukcesem. Maven współpracuje zarówno z frameworkiem JUnit 3.x oraz JUnit 4 (patrz „10.9. Stosowanie frameworku JUnit 4 w projektach Mavena 2”), jak i frameworkiem TestNG (patrz Rozdział 11.), pod warunkiem że odpowiednie testy jednostkowe znajdują się w strukturze katalogów src/test.

Do uruchamiania testów za pośrednictwem Mavena służy polecenie mvn test:

$ mvn test [INFO] Scanning for projects... . . . [INFO] [surefire:test] [INFO] Surefire report directory: ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.