O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.19. Konfigurowanie repozytorium korporacyjnego za pomocą narzędzia Archiva

Współautor: Eric Redmond

Ogromny potencjał Mavena w dużej mierze wynika ze stosowania zdalnych repozytoriów. Kiedy nasz projekt wymaga zależności lub korzysta z jakiegoś modułu rozszerzenia, pierwszym zadaniem Mavena jest uzyskanie dostępu do zbioru zdalnych repozytoriów wskazanych w pliku POM i (lub) pliku settings.xml oraz pobranie niezbędnych artefaktów do repozytorium lokalnego. Repozytorium lokalne pełni następnie funkcję lokalnej pamięci podręcznej. Centralne repozytorium Mavena jest utrzymywanym przez społeczność, oferowanym w trybie open source zbiorem projektów dostępnych do pobrania dla każdej instalacji Mavena dysponującej dostępem do internetu. Z zawartością ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required