2.22. Archetypy zaawansowane

Współautor: Eric Redmond

Archetypy nie tylko umożliwiają proste i efektywne wdrażanie nowych rozwiązań w ramach danej organizacji, ale też ułatwiają wymuszanie na programistach przestrzegania spójnych wzorców projektowych. Archetypy pełnią funkcję szablonów projektu Mavena wykorzystywanych do generowania spójnych, ujednoliconych szkieletów dla rozmaitych rodzajów projektów.

Archetyp domyślny (określany mianem archetypu szybkiego startu) generuje prosty projekt z kodem Javy wyświetlającym pojedynczy komunikat i testem jednostkowym. Uruchomienie celu archetype:create za pomocą przedstawionego poniżej polecenia:

$ mvn archetype:create -DgroupId=com.mycompany -DartifactId=my-proj

spowoduje wygenerowanie projektu o następującej ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.