O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.22. Archetypy zaawansowane

Współautor: Eric Redmond

Archetypy nie tylko umożliwiają proste i efektywne wdrażanie nowych rozwiązań w ramach danej organizacji, ale też ułatwiają wymuszanie na programistach przestrzegania spójnych wzorców projektowych. Archetypy pełnią funkcję szablonów projektu Mavena wykorzystywanych do generowania spójnych, ujednoliconych szkieletów dla rozmaitych rodzajów projektów.

Archetyp domyślny (określany mianem archetypu szybkiego startu) generuje prosty projekt z kodem Javy wyświetlającym pojedynczy komunikat i testem jednostkowym. Uruchomienie celu archetype:create za pomocą przedstawionego poniżej polecenia:

$ mvn archetype:create -DgroupId=com.mycompany -DartifactId=my-proj

spowoduje wygenerowanie projektu o następującej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required