4.27. Stosowanie systemu Subversion w środowisku NetBeans

NetBeans oferuje doskonałe mechanizmy integrujące to środowisko z systemem Subversion — omówimy je w tym podrozdziale.

Scalanie odgałęzień systemu Subversion w środowisku Eclipse

Rysunek 4-18. Scalanie odgałęzień systemu Subversion w środowisku Eclipse

Scalanie odgałęzień w środowisku Eclipse

Rysunek 4-19. Scalanie odgałęzień w środowisku Eclipse

Instalacja mechanizmu obsługi systemu Subversion

Obsługa systemu Subversion domyślnie nie jest instalowana w ramach środowiska NetBeans 5.5. Oznacza to, że musimy zainstalować odpowiednie funkcje za pośrednictwem opcji Update. Z menu Tools należy wybrać ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.