7.8. Raportowanie w systemie LuntBuild o pokryciu testami z wykorzystaniem narzędzia Cobertura

Współautor: Jettro Coenradie

Wprowadzenie

LuntBuild oferuje wbudowane mechanizmy integracji z biblioteką JUnit — jeśli w ramach procesu kompilacji naszego projektu uruchamiane są jakiekolwiek testy tej biblioteki, widok kompilacji będzie zawierał łącze do odpowiednich raportów. Wygodnym uzupełnieniem tych raportów są statystyki pokrycia testami (patrz Rozdział 12.). Raporty pokrycia kodu umożliwiają określanie, jak duża część kodu rzeczywiście jest weryfikowana przez nasze testy jednostkowe, i jako takie stanowią doskonały miernik jakości tych testów. Istnieje wiele narzędzi badających pokrycie kodu oferowanych zarówno w formie oprogramowania typu open ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.