13.4. Testy obiektów zastępczych z wykorzystaniem frameworku StrutsTestCase

Testy obiektów zastępczych z wykorzystaniem frameworku StrutsTestCase są szybkie i lekkie, ponieważ nie wymagają uprzedniego uruchamiania kontenera serwletów. Tego rodzaju testy symulują obiekty przychodzące od kontenera WWW, aby obiekty akcji „miały wrażenie” funkcjonowania w ramach rzeczywistego środowiska serwera.

Przetestowanie akcji za pomocą frameworku StrutsTestCase wymaga utworzenia nowej klasy testu, rozszerzającej klasę MockStrutsTestCase. Klasa MockStrutsTestCase definiuje metody umożliwiające konstruowanie fałszywych żądań protokołu HTTP, wywoływanie odpowiednich akcji frameworku Struts i weryfikację stanu aplikacji po zakończeniu wykonywania akcji.

Wyobraźmy ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.