14.9. Obsługa niestandardowych testów danych

Część czytelników zapewne zauważyła, że we wszystkich prezentowanych do tej pory zbiorach danych operowaliśmy wyłącznie na wartościach łańcuchowych. Skąd framework DbUnit „zna” typy poszczególnych kolumn? Czy sposób traktowania przez ten framework wartości typu VARCHAR jest inny niż w przypadku wartości typów NUMBER bądź DATE?

Framework DbUnit wykorzystuje do tego celu klasy DataType. Klasa DataType jest stworzoną na potrzeby tego frameworku abstrakcją ponad typem danych JDBC. DbUnit oferuje wbudowane klasy DataType dla wszystkich standardowych typów danych interfejsu JDBC.

Niektóre bazy danych traktują pewne typy danych w odmienny sposób. Mimo że interfejs JDBC rozróżnia na przykład typy DATE, TIME

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.