21.5. Dostosowywanie pracy narzędzia Checkstyle — reguły, bez których możemy sobie poradzić, i kilka reguł, z których warto korzystać

Reguły domyślnie oferowane przez narzędzie Checkstyle implementują standardy kodowania sformułowane przez firmę Sun — w rzeczywistych projektach możemy jednak oczekiwać większej elastyczności, szczególnie w kontekście tak nieistotnych problemów jak białe znaki. W „21.3. Modyfikowanie reguł narzędzia Checkstyle w środowisku Eclipse” i „21.4. Dostosowywanie reguł narzędzia Checkstyle z wykorzystaniem plików konfiguracyjnych w formacie XML” omówiono sposoby tworzenia własnych zbiorów reguł narzędzia Checkstyle odpowiadających naszym praktykom wytwarzania. Poniżej zawarto kilka praktycznych wskazówek na temat reguł ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.